Предсъстезателни медицински прегледи


Всяко лице практикуващо различни видове спорт и участващо в състезания  от професионален и аматьорски характер подлежи на предсъстезателен медицински преглед. Тези прегледи са клинични и се извършват в рамките на 3 дни преди деня на състезанието, в  клиничното заведение, в което се е провел и периодичния медицински преглед. Този  преглед има за цел да провери здравословното състояние на спортиста и да определи дали той  може да участва в състезанието или не. Ако прегледът не е редовен или предварително заверен, спортиста не се допуска до състезанието.

Предсъстезателният медицински преглед   неможе да се извърши ако спортиста няма редовен и предварително заверен периодичен медицински преглед.

Съгласно  НАРЕДБА № 8 ОТ 18 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ НАЧАЛНИ, ПЕРИОДИЧНИ И ПРЕДСЪСТЕЗАТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Чл. 10. Дежурните медицински лица нямат право да извършват предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт, в деня на провеждане на състезанието.

Предсъстезателните медицински прегледи могат да се извършват от спортни лекари и /или вътрешни болести.